หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกาศนิติราษฎร์

ประกาศนิติราษฎร์คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร แถลงข่าวเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการ 
กรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ตาม ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะนิติราษฎร์เห็นว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบควบคุม กระบวนการตลอดจนเนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสอบควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งๆที่ ปราศจากอำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่กลับสถาปนาอำนาจดังกล่าวขึ้นมาเอง จึงเป็นการขยายแดนอำนาจของตนออกไปจนกลายเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ และอยู่เหนือองค์กรทั้งปวงของรัฐ มีผลเป็นการทำลายหลักนิติรัฐประชาธิปไตยลง จนก่อให้เกิดสภาวการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาด 

แม้ คณะนิติราษฎร์เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวนี้ก็ตาม แต่โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงทัศนคติทางการเมืองผ่าน “คำวินิจฉัย” ต่อสาธารณชน ซึ่งเนื้อหาใน “คำวินิจฉัย” อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจนส่งผลร้ายต่อการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยได้ จึงจำเป็นที่คณะนิติราษฎร์ต้องจัดแถลงข่าวเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการต่อ “คำวินิจฉัย” ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยจะแจ้งห้องให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สถานที่จัดงานนิติราษฎร์แถลงข่าววันเสาร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๖

ตามที่คณะ นิติราษฎร์ จัดงานแถลงข่าว เพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ต่อกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในวันเสาร์ที่ 23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. นั้น 

คณะ นิติราษฎร์ขอแจ้งให้ผู้สนใจทราบว่า การแถลงข่าวดังกล่าวจะมีขึ้น ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ และ ห้องบุญชู  โรจนเสถียร ชั้น 3  ของ อาคารอเนกประสงค์ 1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ที่มา)
http://www.enlightened-jurists.com/blog