หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เจาะข่าวตื้น 124 : หย่อมความวิปริตสูงหลังเลือกตั้งฯ (full version)

เจาะข่าวตื้น 124 : หย่อมความวิปริตสูงหลังเลือกตั้งฯ (full version) 
(คลิกกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?v=R2KX2HWZ6Hw&feature=youtu.be 

สาเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้นั้น คือการบิดเบือน หลักกฏหมายรัฐธรรมนูญ

สาเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้นั้น คือการบิดเบือน หลักกฏหมายรัฐธรรมนูญ 
 
ผมอนุญาตตอบปัญหาเรื่องการเลือกตั้งวันที่ ๒ ก.พ. ที่ผ่านมาว่าเป็นโมฆะหรือไม่แบบรวดเร็วเพราะได้สัญญาเอาไว้กับทุกท่านเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ดี รายละเอียดของคำอธิบายตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบสมบูรณ์นั้นจะอยู่ในบทความที่ผมกำลังเขียนอยู่ครับผม

๑. การเลือกตั้งวันที่ ๒ ก.พ. เป็นโมฆะหรือไม่?
ตอบ ไม่เป็นโมฆะ

๒. มีการกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการจัดภายในวันเดียวอันเป็นการขัดแย้งกับ ม.๑๐๘ ของรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่?

ตอบ ไม่ขัดแย้งกับ ม.๑๐๘ แต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากหลังการยุบสภามีการตราพระราชกฤษฎีกา "กำหนดวันเลือกตั้ง" เป็นวันที่ ๒ ก.พ. อันถือเป็นการกำหนดให้มีการเลือกตั้งเพียงวันเดียวตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ หาได้มีการกำหนดไว้หลายวันในพระราชกฤษฎีกาไม่ จึงสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว ส่วนกรณีของการดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สำเร็จเพราะเหตุอื่นๆ นั้นเป็นคนละเรื่อง

ตอบประเด็นทางกฎหมายของ 'อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ’ และผู้ร่วมบิดเบือนกฎหมายสู่การโมฆะล้มเลือกตั้งทุกท่าน

ตอบประเด็นทางกฎหมายของ 'อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ’ และผู้ร่วมบิดเบือนกฎหมายสู่การโมฆะล้มเลือกตั้งทุกท่า


 


๑. อภิสิทธิ์ กล่าวว่า "ผอ.ศรส. ก็ยังพยายามระบุว่าจะจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ไม่ทราบว่าใช้ข้อกฎหมายใด"

ตอบ: รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๙๓ วรรคหก บัญญัติว่า "ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ทำให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงห้าร้อยคน...ต้องดำเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจำนวนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน..."

๒. อภิสิทธิ์ กล่าวว่า "จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ ๓ ก.พ. ตามมาตรา ๖๘ กรณี รัฐบาลพยายามแสวงหาอำนาจ และให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยมิชอบ โดยไม่ใช่วิถีทางของรัฐธรรมนูญ พยายามจัดการเลือกตั้งทั้งที่ว่าไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม”

ตอบ: ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๘ เป็นเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองให้ได้อำนาจโดยวิถีทางนอกรัฐธรรมนูญ แต่การจัดการเลือกตั้งเป็นการเข้าสู่อำนาจรัฐโดยวิถีทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกประการ การเลือกตั้งจะเป็นการเข้าสู่
อำนาจโดยวิถีทางนอกรัฐธรรมนูญได้อย่างไร หากมีการทุจริตการเลือกตั้ง คุณอภิสิทธิ์ จะต้องจับให้ได้ว่าใครทุจริต ทุจริตอย่างไร แล้วไปฟ้องศาลครับ เป็นความรับผิดเฉพาะบุคคล แต่ถ้าไม่ดำเนินคดีทุจริตการเลือกตั้ง แล้วมาโวยวายเช่นนี้ ต้องสันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ครับจนกว่าศาลจะพิพากษาว่ากระทำผิดจริง ทั้งนี้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฯ

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ ยื่น จม.ค้านคำร้องให้การเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะ

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ ยื่น จม.ค้านคำร้องให้การเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะ    
อย่ายอมให้เสียงคนไทยไร้ค่า หยุดทุกความพยายามล้มเลือกตั้งให้เป็นโมฆะ!

 
7 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงบ่าย ตัวแทนกลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ ในฐานะตัวแทนประชาชนผู้ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 20 ล้านเสียง นำโดย นส.อรุษา ปัญญากลดแก้ว อ่านจดหมายเปิดผนึก พร้อมนำรายชื่อหลายพันคน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงศาลรัฐธรรมนูญ คัดค้านคำร้องขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ บ่ายวันนี้ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญ นางอรรถพร เลาหสุรโยธิน เป็นผู้รับเรื่อง

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นโดยตัวแทนของประชาชนจากหลากหลายอาชีพ ที่ต้องการทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระทั้งหลาย ซึงที่ผ่านมาไม่ค่อยทำหน้าที่ที่เป็นกลาง ละเลยไม่ปฏิับัติหน้าที่ ซึ่งได้กลายเป็นตัวปัญหาทางการเมืองเสียเอง โดยกลุ่มจะเป็นสื่อกลางให้กับประชาชนที่ต้องการร่วมกันเป็นพลังในการสะท้อน ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อองค์กรเหล่านี้ อันได้แก่ กกต. กสม และปปช. ไปยังสาธารณะ

กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ เป็นเครือข่ายของประชาชนที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด ไม่แสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ทางการเมือง และเห็นว่าหากจะมีการปฏิรูปประเทศไทย หน่วยงานที่ควรแก่การถูกปฎิรูปมากที่สุดคือองค์กร (ไม่) อิสระทั้งหลาย

(ที่มา)
http://www.prachatai.com/journal/2014/02/51685