หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คนไทยทั้งปวงเสียดินแดน!!! ....เมื่อตระกูลจักรียึดมาเป็นของตนเอง

คนไทยทั้งปวงเสียดินแดน!!! ....เมื่อตระกูลจักรียึดมาเป็นของตนเอง

คำพิพากษาคดีหมิ่นฯอดีตกษัตริย์ ผิด ม.112

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ตอนที่ 2
เคลียร์ชะง่อนผาจะได้เลิกคาใจ
http://www.dailymotion.com/video/x175yl9_เคล-ยร-ชะง-อนผาจะได-เล-กคาใจ 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ตอนที่ 1
ศาลฎีกาจัดให้ ม.112 กินความถึง 'รัชกาลที่ 4' แล้ว 
http://www.dailymotion.com/video/x175xtd_ศาลฎ-กาจ-ดให-ม-112-ก-นความถ-ง-ร-ชกาลท-4-แ 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ตอนที่ 2
'นพดล' เปิดใจหลังคำตัดสินศาลโลก 'ไทยได้ประโยชน์' 
http://www.dailymotion.com/video/x174fcx_coffee-with-นพดล-ป-ทมะ-อด-ตร-ฐมนตร-ว-า 
 

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ตอนที่ 1
สุเทพจะดันสุดซอย อาจเจอทางตันเหมือนกัน 
http://www.dailymotion.com/video/x174epp_ส-เทพจะด-นส-ดซอย-อาจเจอทางต-นเหม-อนก-น


Wake Up Thailand ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ตอนที่ 2
อารยะขัดขืน หรือ อารยะขัดขา
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ตอนที่ 1
สุดท้ายก็ไม่เสีย 4.6
http://www.youtube.com/watch?v=SUMYfQ9Z_kU 

Divas Cafe

Divas Cafe
 Divas Cafe ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 
พรรคการเมืองไม่ใช่งานอดิเรก 
http://www.dailymotion.com/video/x1760w9_พรรคการเม-องไม-ใช-งานอด-เร 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ขอเชือก...ทำบันไดให้สุเทพลง 
http://www.dailymotion.com/video/x174i2s_ขอเช-อก-ทำบ-นไดให-ส-เทพ 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
คู่มือชีวิตหลังปิดประเทศ 
http://www.dailymotion.com/video/x172z5r_ค-ม-อช-ว-ตหล-งป-ดประเท 

เผด็จการใหม่ในห้องเรียนและสถาบันการศึกษา

เผด็จการใหม่ในห้องเรียนและสถาบันการศึกษา

 

 


สิทธิเสรีภาพในการพูดจัดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย หรือที่รู้จักกันในคำพูด  Freedom of speech รวมทั้งสิทธิในการแสดงออก หรือ Freedom  of expression ได้รับการยอมรับเป็นสิทธิมนุษยชนภายใต้ข้อ 19 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และได้ถูกยอมรับในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในกติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights -ICCPR)

ข้อ 19 แห่งกติกาดังกล่าว บัญญัติว่า "ทุกคนมีสิทธิออกความเห็นโดยไม่ถูกแทรกแซง" และ "ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพการพูด สิทธินี้จักรวมไปถึงเสรีภาพในการแสวงหา ได้รับและส่งต่อข้อสนเทศและความคิดในทุกรูปแบบ โดยไม่คำนึงถึงขอบเขต ไม่ว่าจะโดยการพูด การเขียนหรือการพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือผ่านสื่ออื่นใดที่เป็นทางเลือกของคนพูดหรือแสดงออก"

บัญญัติข้อ 19 ยังระบุด้วยว่าการใช้สิทธิเหล่านี้มี "หน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษ" และ อาจต้องถูกจำกัดบ้างในกรณีจำเป็น เพื่อความเคารพถึงสิทธิหรือชื่อเสียงของคนอื่น หรือ เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของชาติหรือเพื่อความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อการสาธารณสุข หรือเพื่อศีลธรรม

ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะ อเมริกาเป็นประเทศที่อาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้นำวาทกรรมนี้มาใช้บ่อย มากที่สุดนับแต่ Bill of rights  ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยถูกใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญอเมริกันเมื่อปี  1791 สภาคองเกรสได้เพิ่มบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ 4 ประการ ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพในทางศาสนา สิทธิและเสรีภาพในการพูด สิทธิและเสรีภาพในการสมาคม และสิทธิและเสรีภาพของสื่อ

จากหลักพื้น ฐานด้านสิทธิเสรีภาพการพูดและการแสดงออกดังกล่าวทำให้กระบวนการประชาธิป ไตยในอเมริกาถูกพัฒนาจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง โดยอาศัยหลักการสื่อสารจากคำพูดและรูป แบบการแสดงออกต่างๆ ที่ไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นข้อจำกัดในแง่การละเมิดรุกล้ำสิทธิของ คน อื่น และส่วนหนึ่งของสิทธิเสรีภาพในการพูด การแสดงออก กระทำผ่านการวิพากษ์หรือวิจารณ์ จนเกิดเป็น รูปแบบและลักษณะการวิจารณ์ ซึ่งถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง