หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

นโยบายประชานิยมข้ามไม่พ้นความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

นโยบายประชานิยมข้ามไม่พ้นความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจ


 
หากรัฐบาลจริงใจที่จะแก้ปัญหาระดับโครงสร้าง ไม่ใช่เพียงผิวๆ ควรตั้งต้นด้วยการหยิบยกปัญหาการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง การพัฒนาที่ไม่สมดุล ก่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมุ่งหน้าสู่การกระจายความมั่งคั่งด้วยการใช้ระบบภาษีเข้ามาช่วยในการ สร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชน

โดย พจนา วลัย

ความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจ เป็นผลมาจากการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง กระจุกอยู่ที่เมืองใหญ่บางแห่ง  ทำให้คนร่ำรวยไม่กี่กลุ่ม และทำให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนถึง 14 เท่าซึ่งมากกว่าอดีต แม้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ(จีดีพี) จะเติบโตเพราะมีการผลิตจำนวนมาก แต่แลกมาด้วยการดำเนินชีวิตด้วยค่าแรงขั้นต่ำรายวันของผู้ใช้แรงงาน ที่ทำให้ฐานเงินเดือนต่ำ ต้องขยายเวลาทำงาน ทำงานหนัก ไม่มีเวลาพักผ่อน อยู่กับครอบครัว พัฒนาศักยภาพ และขาดหลักประกันที่มั่นคง ซึ่งหมายความว่ารายได้และสวัสดิการหรือเศรษฐกิจจุลภาคไม่เติบโตสอดคล้องกับ จีดีพี  ทั้งยังไร้เสถียรภาพเพราะเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะถูกเขี่ยให้ออกไปจากโรงงาน ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ก็จะถูกลดทอนสวัสดิการ โอทีและถูกเลิกจ้าง ซ้ำเติมด้วยการกระทำของรัฐที่ผลักไสให้ไปใช้ชีวิตพอเพียงที่บ้านนอก ผลักภาระให้แก่ครอบครัวในชนบท แทนที่จะจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวนของเงินเดือนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน เพิ่มสวัสดิการแก่คนในท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในสังคม

หลังจากที่นโยบายประชานิยม 30 บาทรักษาทุกโรคประสบความสำเร็จในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของ คนจนจำนวนหนึ่งในท้องถิ่น  นโยบายในทำนองเดียวกันนี้ คือ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท เงินเดือนปริญญาตรีจบใหม่ 15,000 ราคาข้าวเกวียนละ 15,000-20,000 ของพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงและได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเดือน กรกฎาคม 2554  ซึ่งจะต้องประกาศใช้กับประชาชนทุกเชื้อชาติที่ทำงานให้แก่ประเทศนี้

การเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทเป็นมาตรการขั้นต้นสำหรับเพิ่มมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่  ทว่ายังตามไม่ทันกับค่าครองชีพที่สูง เช่น คนงานบางส่วนกินค่าแรงขั้นต่ำเป็นเวลาถึง 5 ปี บางส่วนถูกปรับขึ้นไม่เกิน 10 บาท หรืออีกกรณี คนงานสมุทรปราการอายุงานถึง 10 ปีทำงานวันละ 12 ชั่วโมง ได้ค่าจ้างรวมวันละ 350 บาทเท่านั้น  ซึ่งยังไม่พอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับชนชั้นกลาง และกับการเลี้ยงดูครอบครัว

ผู้เขียนเห็นด้วยว่านโยบายประชานิยมจำเป็นในช่วงหนึ่งเพราะช่วยลดภาระ แก้ไขปัญหาความยากจนแก่คนชั้นล่างได้ ตามหลักการดังนี้

1. เพิ่มรายได้ตามหลักการการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน ชาวนารายย่อย รายกลางที่มีอาชีพรับจ้างเสริม แม้จะเพิ่มต้นทุนด้านแรงงานในการผลิตข้าว แต่มีการชดเชยด้วยการเพิ่มราคาข้าวเป็นเกวียนละ 15,000-20,000 บาท

2. ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่สูงขึ้น คนทำงานมีตัวเลือกในชีวิตมากขึ้น เช่น ลดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาเพื่อพักผ่อน ฟื้นฟูร่างกาย

3. เพิ่มอำนาจการซื้อตามหลักการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดภายในประเทศ ตลาดที่เป็นคนส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกจ้างพนักงาน และชาวนา

อย่างไรก็ตาม นโยบายประชานิยมช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนชนเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ในระยะยาวไม่เพียงพอ เพราะ

1. ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐ ที่จะนำมาใช้สร้างหลักประกันชีวิตครอบคลุมทุกด้าน จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไม่นานมานี้ พูดถึงเรื่องการเก็บภาษีทรัพย์สินในอัตราก้าวหน้าหรือการเก็บภาษีมูลค่า เพิ่มในอัตราที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งแนวโน้มจะมีการผลักดันโดยกระทรวงการคลังให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใน อนาคต  นั่นหมายความว่า ในที่สุดรัฐเลือกที่จะผลักภาระให้แก่ประชาชนคนส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานในการ ดูแลสวัสดิการความมั่นคงของตัวเองแบบตัวใครตัวมัน และประชานิยมก็จะกลายเป็นการช่วยเหลือเชิงสังคมสงเคราะห์ต่อไป

2. มีปัญหาในทางปฏิบัติที่รัฐขาดมาตรการการบังคับใช้ให้เป็นไปตามหลักการ เช่น หลังจากประกาศนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว นายจ้างหลายแห่งมักเล่นตุกติก หรือปรับเทคนิคการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งขึ้นไป หาวิธีการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างชดเชย  ดังตัวอย่างคนงานผลิตเสื้อผ้าอุปกรณ์การแพทย์ของโรงงานแห่งหนึ่งร้องเรียน ปัญหานายจ้างลดสวัสดิการบางส่วนไปรวมกับค่าจ้างที่ปรับขึ้น ซึ่งจะต้องปรับขึ้นแก่คนงานใหม่และเก่าในสัดส่วนที่เท่ากัน  หรือกรณีคนงานหญิงผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่กำลังทำงานหนักมากขึ้น โดยควบคุมเครื่องจักรมากขึ้นจาก 4 เป็น 7 ตัวต่อคน จนทำให้คนงานหลายคนลาออกไป เพราะทนไม่ไหว ทำให้ขณะนี้คนงานเผชิญปัญหาความเครียดและสุขภาพร่างกายที่แย่ลง เป็นต้น

3. ประชานิยมเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของคนทำงานเพียงประเด็นเดียวในช่วงเวลา หนึ่ง ซึ่งเราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย แต่ปัญหาโครงสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนกลับทวีความสำคัญในช่วง วิกฤตการเมืองจากการทำรัฐประหาร ปี 2549  และปัญหานี้สำคัญพอๆ กับกระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยเต็มใบ เพราะนั่นคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมีนัยถึงความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจใน การกำหนดอนาคตของประชาชนเอง

หากรัฐบาลจริงใจที่จะแก้ปัญหาระดับโครงสร้าง ไม่ใช่เพียงผิวๆ ควรตั้งต้นด้วยการหยิบยกปัญหาการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง การพัฒนาที่ไม่สมดุล ก่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมุ่งหน้าสู่การกระจายความมั่งคั่งด้วยการใช้ระบบภาษีเข้ามาช่วยในการ สร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนคนส่วนใหญ่ และการกระจายอำนาจ สร้างพื้นที่ประชาธิปไตยให้กว้างขวาง ขจัดกฎหมายที่เผด็จการ ซึ่งจะทำให้การเมืองของประชาชนเข้มแข็งขึ้น. 
 
(ที่มา)
http://turnleftthai.blogspot.dk/2013/01/blog-post.html

ชาวเน็ตระบายความในใจกรณี "เหนือเมฆ2" ผ่านเพลงเนื้อหาสุดจี๊ด

ชาวเน็ตระบายความในใจกรณี "เหนือเมฆ2" ผ่านเพลงเนื้อหาสุดจี๊ด


 
DRZO เหนือเมฆ
  

เนื้อเพลงดังนี้

และแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเหนือเมฆก็ไป ฉันไม่เข้าใจที่เธอเลือกแบน
หรือเนื้อหามันไม่ดี เป็นห่วงพวกเราหรือเธอ ตัดจบละคร เธอทำเพื่อพวกเรา
รัฐ แม้รัฐบาลไม่ชัดเจนกันเท่าไหร่ ช่อง 3 คงโดนกดดันมาจากเขา

จากนี้ ละครไทยดีๆ ก็ขอให้มีฉากตบกระจาย
plot จงเดินไปตามหาผัวรวยๆ ดังเคยตั้งใจ
แม้ฉันต้องเสียใจ แต่ฉันจะรับไว้เอง

อย่างน้อย ฉากจบทำให้ฉันรู้ว่าคนเลวจุดจบยังไง ได้คำคมดีๆ ตอนท้ายก็ดีแค่ไหน
ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาในแดนสารขัณฑ์ หากหนังไม่ดีต่อฉันก็แบนมันไป

ช่อง 3 เป็น free tv ถ้าแขวนไว้บนรัฐบาล ไม่รู้ว่ามันจะจบเช่นไร
ถ้าเขายัดมาดีๆ เธออยากจะทำหนังใหม่ ไม่ผิดอะไรถ้าเธอต้องเลือกเขา
รัฐ แม้รัฐบาลจะรักปวงชนของไทย สุดท้ายใครทำให้คนไทยปวดร้าว

จากนี้ อยากจะดูทีวีก็ขอให้ดูอย่างสุขสบาย ใครจะโกงจะกินตรงไหนช่างมันไม่เคยสนใจ
แม้ฉันต้องเสียใจ ลูกหลานจะรับไว้เอง

อย่างน้อย เธอก็ควรให้เรารู้ว่ามันโดนตัดจบทำไม
ช่วยไปแบนละครแย่งผัวจะดีกว่าไหม

ฉันไม่ค่อยเข้าใจ เกิดมาในแดนสารขัณฑ์ หากหนังไม่ดีต่อฉันก็แบนมันไป
เกิดมาดินแดนสารขัณฑ์ ปิดหูปิดตาพวกฉันก็ไม่เป็นไร

ขอบคุณ Youtube

(ที่มา)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1357378904&grpid=01&catid=&subcatid=

สหภาพแรงงานอินเดียเตรียมหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ ก.พ. นี้

สหภาพแรงงานอินเดียเตรียมหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ ก.พ. นี้People's Democracy

 


6 ม.ค. 55 - เว็บไซต์ pd.cpim.org รายงาน ว่าสหภาพแรงงานอินเดียนำโดยสหภาพแรงงานคนทำงานภาครัฐ (Central Public Sector Undertakings - CPSU) ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้สมาชิกออกมาหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ในวันที่ 20 - 21 ก.พ. 56 นี้

ทั้งนี้ตัวแทนของสหภาพแรงงานเอกชนจากเกือบทุกอุตสาหกรรมและสหภาพแรงงาน ภาครัฐ อาทิ CITU, AITUC, HMS INTUC, BMS, LPF และ  CITU รวมทั้งสหภาพแรงงานอิสระหลายแห่ง ได้มติร่วมกันในการจัดประชุมที่ New Delhi และ Chennai เมื่อเดือนกันยายนและธันวาคมเมือปีที่แล้ว (2012)

โดยในแถลงการณ์ "NEO-LIBERALISM WITH A VENGEANCE" นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปรัฐวิสากิจของรัฐไปเป็นของบรรษัทและการจ้างงานแบบเหมา ช่วงกำลังเป็นสิ่งอันตรายต่อคนงาน และได้เรียกร้องให้คนงานออกมาร่วมแสดงพลังในวันที่ 20 - 21 ก.พ. 56 นี้

ด้านคนงานท่าเรือใหญ่ 13 แห่งในอินเดียก็เตรียมเข้าร่วมการนัดหยุดงานครั้งใหญ่นี้ด้วยเช่นกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย 'ต้านการแปรรูปและต้านการใช้แรงงานจ้างเหมาช่วง' ด้วยเช่นกัน
โดยเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 56 ที่ผ่านมา thehindubusinessline.com รายงานว่าคนงานใน 13 ท่าเรือหลักของอินเดียจะเข้าร่วมการนัดหยุดงานทั่วประเทศครั้งใหญ่ในวันที่ 20 - 21 ก.พ. 56 นี้ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการคัดค้านการแปรรูปท่าเรือหลักไปเป็นของเอกชน รวมทั้งการเรียกร้องสิทธิให้คนงานจ้างเหมาช่วงเป็นคนงานประจำ 


ทั้งนี้มติดังกล่าวออกมาภายหลังจากการที่ผู้นำสหภาพแรงงานท่าเรือหลาย แห่ง ได้เข้าพบปะหารือกันที่เมือง Chennai เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ม.ค. 56 ที่ผ่านมา และจะมีการแจ้งล่วงหน้ารวมทั้งออกแถลงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ก.พ. 56 อีกครั้งหนึ่ง

สองมาตรฐาน ดัดจริต ตอแหล กันจริง ที่นี่คือประเทศไทย

สองมาตรฐาน ดัดจริต ตอแหลกันจริง ที่นี่คือประเทศไทย
 ด่วน! กระแสข่าวล่าสุด กรณี เหนือเมฆ 2 โยง 6 ต.ค. หมิ่นเหม่ 112 ?

(ถ้าข่าวนี้ จริง เรื่องนี้อาจมีแง่มุมทางประชาธิปไตยที่ประชาชนยิ่งต้องช่วยกันวิจารณ์อีกเยอะ และประชาชนต้องอย่างสองมาตรฐานนะครับ !)

ผมเห็น public status ของนักข่าวตำแหน่งสูงท่านหนึ่งที่เชื่อถือได้ ความว่า:

---
คุยกับเพื่อนในวงการละคร
และมีพรายกระซิบส่งภาพต้นเหตุมาให้ดู
เช็คข่าวเรียบร้อย ของจริง 100%
ละครเหนือเมฆมีภาพหลายช็อต
ที่อาจซ้ำรอย 6 ต.ค. 2519
และหมิ่นเหม่ถึงขั้นโดนมาตรา 112 ด้วย
รับรองคนทำละครจะเสี่ยงถึงขีดสุดในอาชีพทีเดียว
(ผมคิดว่าภาพที่ว่าอาจเริ่มมีคนปล่อยบ้างแล้ว)


สงสัย เรื่องนี้ถึงครู สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล แน่!

สวีเดนบัญญัติ 'Kopimism' เป็นศัพท์ใหม่แล้ว

สวีเดนบัญญัติ 'Kopimism' เป็นศัพท์ใหม่แล้ว

 

 
 
 
เว็บไซต์ TorrentFreak รายงานว่า หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศสวีเดนได้รับรองให้ Kopimism เป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ มาปีนี้ คำว่า ‘kopimism’ ก็ได้รับบรรจุเป็นศัพท์ใหม่อย่างเป็นทางการ

คำว่า ‘kopimism’ เป็นคำที่ขยายความมาจาก ‘kopimi’ หรือ ‘copy me’ ในภาษาอังกฤษ ในแวดวงไพเรตในสวีเดน ('pirate' หรือ โจรสลัด เป็นชื่อที่เจ้าของธุรกิจดนตรีและภาพยนตร์ใช้เรียกคนที่แบ่งปันและดาวน์โหลด ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) มีการใช้ศัพท์ที่ออกจะแปลกๆ กันเกือบทั่วไป มาไม่น้อยกว่า 7 ปีแล้ว แต่ไม่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งต้นปีที่แล้ว

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ไพเรต ได้ทำให้ความเชื่อของพวกเขาได้รับการยอมรับ แม้ว่าจะถูกปฏิเสธหลายครั้ง โดยสุดท้าย the Church of Kopimism ซึ่งมี CTRL+C และ CTRL+V เป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้รับการยอมรับเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2012

ปีต่อมา (2013) คณะกรรมการภาษาสวีเดนได้เผยแพร่บัญชีคำใหม่ประจำปี ซึ่งมีคำว่า 'kopimism' รวมอยู่ด้วย โดยระบุว่าหมายถึง แนวคิดทางการเมืองและศาสนาซึ่งให้ความสำคัญกับเสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร

อย่างไรก็ตาม การอธิบายเช่นนี้ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยRasmus Fleischer หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Piratbyrån กลุ่มซึ่งก่อตั้งเว็บเดอะไพเรตเบย์ และคิดคำว่า kopimism บอกว่าถ้าให้โอกาสเขา เขาจะเลือกใช้คำอธิบายอื่น

"สำหรับผม kopimi ไม่ใช่เรื่องข้อมูลข่าวสาร หรือเสรีภาพ แต่มันคือการก็อปปี!"

‘เหนือเมฆ’ ยังมีวัฒนธรรมการเซ็นเซอร์

 

ฉากนี้แหละมั้ง  -_-a
โดย ประวิตร โรจนพฤกษ์
@PravitR

ก่อนอื่นขอประณามผู้ใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการเซ็นเซอร์ตอนท้ายของละคร เหนือเมฆทางช่อง 3 เพราะการเซ็นเซอร์ เป็นการดูถูกสติปัญญาประชาชน ว่าแยกแยะถูกผิด จริงเท็จ ไม่ออก – ไม่แม้แต่ละครโทรทัศน์

ผู้บริหารไทยทีวีสีช่อง 3 ไม่ได้พยายามอธิบายเหตุผลการเซ็นเซอร์อย่างฉับพลันของละครเรื่องนี้ (ที่ถูกมองว่าสามารถตีความพาดพึงถึง ทักษิณ ชินวัตร ในทางลบได้) นอกจากการประกาศทางเฟซบุ๊กว่าตัดสินใจเซ็นเซอร์เพราะ ‘เห็นว่าเนื้อหาบางช่วงบางตอนไม่เหมาะสมกับการออกอากาศ’

การบอกว่าอะไร ‘ไม่เหมาะสม’ โดยมิได้อธิบายว่าไม่เหมาะสมอย่างไร คือการไม่ใช้เหตุผลกับผู้ชมและสาธารณะ พูดง่ายๆ แบบกำปั้นทุบดินก็คือ ‘กูจะเซ็นเซอร์ของกู ละครของกู กูไม่ต้องอธิบายว่าทำไมก็ได้’

ผู้ เขียนไม่ทราบว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเซ็นเซอร์อย่างแท้จริง และขอเรียกร้องให้ดาราเหนือเมฆ พนักงาน และนักข่าวช่อง 3 ที่พอมีข้อมูลพยานหลักฐาน มีความกล้าทางจริยธรรมที่จะออกมาเปิดเผยต่อสังคม หรือส่งข้อมูลเท็จจริงให้สาธารณะทราบ

เขาพระวิหารเป็นของเขมร

เขาพระวิหารเป็นของเขมร

 การ ยกเรื่องเขาพระวิหารมาเป็นประเด็นเพื่อพยายามปลุกระดมคนให้สนับสนุน พันธมิตรฯ เป็นการกระทำที่น่าสมเพชอันหนึ่งของ พันธมิตรประชาชนเพื่อรัฐประหาร ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

เมื่อผมอยู่ ป.4 ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในสมัยรัฐบาลเผด็จการทหารของจอมพลสฤษดิ์ ก็มีการปลุกระดมเรื่องเขาพระวิหารแบบนี้โดยฝ่ายขวาตกขอบเช่นกัน ในครั้งนั้นศาลโลกตัดสินอย่างถูกต้องและมีเหตุผลว่า เขาพระวิหารเป็นของเขมร ดูเหมือนว่าห้าสิบปีผ่านไป พวกฝ่ายขวาตกขอบในพันธมิตรฯ ยังไม่รู้จักโต ยังไม่รู้จักพัฒนาสักที

เขาพระวิหารเป็นของเขมร เพราะบนยอดเขานั้นมีปราสาทหินจากยุคอาณาจักรเขมร สมัยอาณาจักรเขมร "ชนเผ่าไท" ยังด้อยพัฒนาอยู่มาก เป็นคนป่า ซึ่งก็ไม่ใช่อะไรไม่ดีหรอก แต่ต้องยอมรับความจริง เขมรเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรใดที่มีในไทยภายหลัง แถมนักประวัติศาสตร์ยังมองว่ากษัตริย์สุโขทัยเป็นคนเขมรอีกด้วย วัฒนธรรมและศีลปะจำนวนมากที่อ้างกันว่าเป็นแบบ "ไทยๆ" ก็ลอกมาจากเขมรทั้งสิ้น ซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อเราไปดูนครวัด

ถ้าเขาพระวิหารเป็นของเขมร พิมาย ควรเป็นของเขมรหรือไม่? ใน แง่หนึ่งมันเป็นของเขมรอยู่แล้ว เพราะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมรในอดีต แต่ตอนนี้มันอยู่ใจกลางผืนแผ่นดินที่กษัตริย์กรุงเทพฯก่อตั้งขึ้นมาเป็นรัฐ ชาติไทยไปแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ดังนั้นการที่จะไปยกให้เขมรก็คงไม่สมควร และรัฐบาลเขมรก็ไม่ได้เรียกร้องด้วย แต่ในกรณีเขาพระวิหาร มันอยู่บนยอดเขาตรงเส้นพรมแดน ที่กรุงเทพฯ กับปารีส เคยขีดเอาไว้ ไม่มีหมู่บ้านประชาชนอยู่ตรงนั้น ไม่จำเป็นต้องไปเถียงอะไรบ้าๆ บอๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

แล้วพวกปัญญาอ่อนที่ทำเป็นโกรธเคืองเรื่องเขาพระวิหาร เขาทำไปเพื่ออะไร? ก็ เพื่อปั้นน้ำเป็นตัวปลุกกระแสชาตินิยมไร้เหตุผล เพื่อมาเป็นเครื่องมือของเขา ส่งผลต่อไปให้คนที่เป็นลูกน้องทางความคิดของพวกนี้ เกลียดชังคนพม่า คนมาเลย์มุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ และในอนาคตอาจทำให้เกลียดคนเชื้อสายจีนอีกด้วย นี่คือการเมืองของชนชั้นปกครองซีกขวา ที่เราเคยเห็นสมัยรัชกาลที่ 6, จอมพล ป. และ 6 ตุลา ไม่มีประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเลยแม้แต่นิดเดียว

ถามว่าการที่เขาพระวิหารจะเป็น "ของ" ใครนั้น ช่วยแก้ปัญหาอาหารน้ำมันแพงหรือไม่? ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยหรือไม่? ช่วยสร้างรัฐสวัสดิการหรือไม่? ช่วยขยายสิทธิเสรีภาพของสตรี หรือคนรักเพศเดียวกัน หรือกลุ่มชาติพันธ์หรือไม่? แก้ปัญหาโลกร้อนหรือไม่? ทำให้รายได้ลูกจ้างลดลงหรือไม่? ทำให้ชาวนารายย่อยล้มละลายมากขึ้นหรือไม่? ไม่เลย ไม่เกี่ยวอะไรกับปัญหาปากท้อง และปัญหาการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่อย่างใด มันเป็นเรื่องไร้สาระ ท่าทีที่ดีที่สุดของภาคประชาชนต่อเรื่องนี้คือ พูดออกมาเลย ฟันธงเลย "เขาพระวิหารเป็นของเขมร"
    
(ที่มา)
http://prachatai.com/journal/2008/06/17142

รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556

รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556
 


สังคม Ageism คืออะไร?
Ageism การเหยียดวัย ว่ากันว่าในโลกนี้มีการเหยียด หรือการเลือกปฎิบัติอยู่ 3 สิ่งใหญ่ๆ คือ 1.Racisim การเหยียดเชื้อชาติ การเหยียดสีผิว 2. Sexism การเหยียดเพศ 3. Ageism การเหยียดวัย  
http://www.dailymotion.com/video/xwh8ck_y-yyy-ageism-y-yyyyy_news#.UOgDx6xhUlU 

Wake Up Thailand

Wake Up Thailand
 

ค่าเเรง 300 บาท สั่งพิซซ่ายังไม่ได้เลย

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 4 มกราคม 2556 ตอน 2
ค่าเเรง 300 บาท สั่งพิซซ่ายังไม่ได้เลย
http://www.dailymotion.com/video/xwg5hu 


โหนอภิสิทธิ์ ระวังร่วงทั้งแผง  

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 4 มกราคม 2556 ตอน 1
โหนอภิสิทธิ์ ระวังร่วงทั้งแผง
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uJ32Ww9W3Xw 

 
Coffee with นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี : มุมมองทางการเมืองในวันไร้หัวโขน 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 3 มกราคม 2556 ตอน 2
Coffee with นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี : มุมมองทางการเมืองในวันไร้หัวโขน
http://www.dailymotion.com/video/xwf0cm_coffee-with- 
 

ฝ่าวิกฤติหน้าผาการเมืองปี 56

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 3 มกราคม 2556 ตอน 1
ฝ่าวิกฤติหน้าผาการเมืองปี 56
http://www.dailymotion.com/video/xwezeh 


อนาคตปี 2556 'อีรุงตุงนัง' ประเทศไทย

Wake Up Thailand ประจำวันที่ 2 มกราคม 2556 ตอน 2
อนาคตปี 2556 'อีรุงตุงนัง' ประเทศไทย 
http://www.dailymotion.com/video/xwdyxz_yyyyyy-2556 
 

อนาคตปี 2556 'อีรุงตุงนัง' ประเทศไทย 
 
Wake Up Thailand ประจำวันที่ 2 มกราคม 2556 ตอน 1
อนาคตปี 2556 'อีรุงตุงนัง' ประเทศไทย

The Daily Dose

The Daily Dose

 
ท็อป TECH Story ในปี 2556 
 
The Daily Dose ประจำวันที่ 4 มกราคม 2556
ท็อป TECH Story ในปี 2556 
http://www.dailymotion.com/video/xwgkrk_ 
 
The Daily Dose ประจำวันที่ 3 มกราคม 2556
เศรษฐกิจปีนี้โต 5.2% สบายสบาย 
http://www.dailymotion.com/video/xwfhyc 
 
The Daily Dose ประจำวันที่ 2 มกราคม 2556
พงศพัศมีโอกาสชนะเเต่สุขุมพันธ์มีเเต้มต่อ
http://www.dailymotion.com/video/xwebuw

Divas Cafe

Divas Cafe

 
ปีชง ศรัทธา ความเชื่อ สิ่งงมงาย ?

Divas Cafe ประจำวันที่ 4 มกราคม 2556
ปีชง ศรัทธา ความเชื่อ สิ่งงมงาย ?  
http://www.dailymotion.com/video/xwg75j


ควันหลงปีใหม่กับอาหารสิริมงคล 
 
Divas Cafe ประจำวันที่ 3 มกราคม 2556
ควันหลงปีใหม่กับอาหารสิริมงคล  
http://www.dailymotion.com/video/xwf2wf

พูดกันลั่นสนั่นเมืองตั้งแต่เมื่อวาน "เหนือเมฆ 2"

พูดกันลั่นสนั่นเมืองตั้งแต่เมื่อวาน "เหนือเมฆ 2" 
ลือ!! ฉากที่ทำให้เหนือเมฆ 2 โดนแบน
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eHPNZwxdfY4
  

Pavin Chachavalpongpun
ผมก็รับไม่ได้นะ เรื่องการแบนละครเหนือเมฆ แต่ที่ฟังแล้วคลื่นไส้ก็คือ บางคนออกมาต่อต้านการแบนละครเรื่องนี้เพราะอ้างว่าขัดต่อหลักประชาธิปไตย แต่กลับสนับสนุนให้มีการแบนหนังสือ The King Never Smiles คนรักประชาธิปไตยบางคนถึงขนาดส่งผู้มีอิทธิพลไปล็อบบี้สำนักพิมพ์เยล (ที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้) เพื่อมิให้มีการพิมพ์และออกจำหน่าย --- สมกับความเป็นตอแหลแลนด์จริงๆ


เหนือเมฆ 2 ตอนที่6 Ep.6 5/9 Nuer Mek 2 (23rd Dec 2012)
http://www.youtube.com/watch?v=79IWMEEA6BY&feature=player_embedded#! 

"สมศักดิ์ เจียมฯ" โพสต์เฟซบุคแนะช่อง3 แจงงดละคร "เหนือเมฆ2" บอกหากถูกกดดันจริงจะร่วมด่ารัฐบาลด้วย !!
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1357306806&grpid=01&catid=&subcatid= 


ชาวเน็ตสวดยับ!! หลาก"อารมณ์-เหตุผล" ช่วงข้ามคืน หลังช่อง3 งดละคร "เหนือเมฆ2"


http://www.matichon.co.th/online/2013/01/13573529831357355550l.jpg 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1357352983&grpid=03&catid=08&subcatid=0800 


เปิดปม สัญญาสัมปทาน แบบ “เหนือเมฆ” ช่อง 3-อสมท. ปริศนา เบื้องหลัง ฉากละคร “เซ็นเซอร์” เพื่อ “ต่อรอง” !!!  
http://www.go6tv.com/2013/01/3_5.html